Wzrost kosztów dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą

Wraz z nastaniem nowego 2013 roku na przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą czeka wzrost miesięcznych składek ZUS.

  • kwota składki na ubezpieczenia społeczne dla opłacających składki na zasadach ogólnych (którą stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy. W 2013 r. jest to kwota 3.713 zł (Mon. Pol. z 2012 r. poz. 1018)) wzrośnie o 5,04% co w przeliczeniu daje nam kwotę: 35,79 złotych.
  • Minimalna podstawa wymiaru i kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 roku wzrośnie o 2,74%, oznacza to ,że przedsiębiorca wpłaci miesięcznie do ZUS kwotę: 261,73 złotych.
  • Składka na Fundusz Pracy wzrasta o 2,75 złotego (z 51,83zł na 54,58 zł), (składkę na Fundusz Pracy opłaca się za osoby, które nie osiągnęły wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn)

Reasumując, w 2013 roku przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniom społecznym (w tym dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu), ubezpieczeniu zdrowotnemu i płacący składki na FP i GŚP przekaże na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych miesięcznie kwotę w wysokości: 1.026,98 złotych.

Nieco niższe obciążenia czekają na przedsiębiorców opłacających składki na zasadach preferencyjnych.

  • Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia, z której obliczamy miesięczną składkę wzrasta z 450, 00 złotych w 2012 na 480,00 zł (od 01.01..2013 roku), co powoduje jej podniesienie o 9,56 zł.

Zatem „młody” przedsiębiorca podlegający ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu (również dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu) wpłaci na rzecz ZUS składkę w wysokości: 414,85 złotych.

Powyższe dane mają charakter informacyjny, nie stanowią wykładni prawa.